Namakane słowa: 1

srjed|a ~y f Mittwoch; ~u mittwochs, am Mittwoch

Słowa z bliskim započatkom: 36

srjed|a ~y f Mittwoch; ~u mittwochs, am Mittwoch

srjedowniš|i || srjedown|y mittwöchlich, Mittwoch-, Mittwochs-; ~y loto Mittwochslotto

srjedź prep. gen inmitten

srjedźa indekl. in der Mitte

srjedźak ~a m Mittelfinger

srjedźansk|i mittlere, in der Mitte befindlich

srjedź| ~u, ~iš, pret ~ach, ~eše ip zentrieren

srjedźićel ~a m Mittler

srjedźišć|o ~a n Mittelpunkt

srjedźišćow|y Mittelpunkt-

srjedźizn|a ~y f 1. Mitte, Zentrum; 2. (  wobswět) zest. Milieu

srjedźiznow|y 1. Zentrums-; 2. (  wobswětowy) zest. Milieu-

Srjedźn|a Amerik|a ~eje ~i f Mittelamerika

srjedźnoamerisk|i mittelamerikanisch

srjedźnoazisk|i mittelasiatisch

srjedźnodobn|y mittelfristig

Srjedźnoeuropjan ~a m Mitteleuropäer

Srjedźnoeuropjank|a ~i f Mitteleuropäerin

srjedźnoeuropsk|i mitteleuropäisch

srjedźn|y 1. mittlere, Mittel-; ~a šula Mittelschule; ~y nadběhowar sport Mittelstürmer; ~y staw a) Mittelstand; b) Mittelbau (na př. na uniwersiće); ~a Łužica Mittellausitz; ~e horiny (  srjedźohoriny) plt. Mittelgebirge; Srjedźna Amerika Mittelamerika; Srjedźne morjo (  Srjedźozemske morjo) das Mittelmeer; 2. Zwischen-; něšto ~e ein Zwischending

Srjedźn|y wuchod ~eho ~a m der Mittlere Osten

srjedźoamerisk|i (  srjedźnoameriski) mittelamerikanisch

srjedźoazisk|i (  srjedźnoaziski) mittelasiatisch

srjedźodobn|y (  srjedźnodobny) mittelfristig

srjedźoeuropsk|i (  srjedźnoeuropski) mitteleuropäisch

srjedźohorinsk|i Mittelgebirgs-; ~i kraj Mittelgebirgsland

srjedźohorin|y ~ow plt. (  srjedźne horiny) Mittelgebirge

srjedźomórsk|i Mittelmeer-

srjedźoněmsk|i mitteldeutsch

srjedźorěz ~a m Mittelschnitt

srjedźostawsk|i mittelständisch; ~i zawod mittelständischer Betrieb

srjedźostejn|y mittelständig

srjedźowěk ~a m Mittelalter

srjedźowěkowsk|i mittelalterlich

srjedźowysokoněmsk|i mittelhochdeutsch

Srjedźozemsk|e morj|o ~eho ~a n (  Srjedźne morjo) das Mittelmeer

Spěšnosć pytanja: 0,035 sek.
Pokiwy za wužiwarja
Stajnje jenož jedne serbske słowo zapodać …
  • substantiwy w nominatiwje singulara (jabłuko, nic jabłukami)
  • werby w infinitiwje (pytać, nic pytała)
  • adjektiwy w muskej formje (chudy, nic chuda)
Pytanje je „mjechke“, to rěka …
  • wěste bliske warianty pisanja so akceptuja (č = ć, ł = w etc.)
  • přikład: wós namaka hłós, łós, włós a wóz
  • diakritiske znamješka pak dyrbja so zapodać (c njeje č/ć etc.)
  • přikład: serscowc njenamaka seršćowc
Dosaha zapodaće prěnich pismikow słowa.
Zakład tutoho serwisa je Prawopisny słownik hornjoserbskeje rěče (5. nakład z lěta 2005), kiž je wušoł w Ludowym nakładnistwje Domowina.

Techniska realizacija: jan (et) budar (dypk) de