Namakane słowa: 1

wjelk ~a m cool. Wolf

Słowa z bliskim započatkom: 82

wijelmokr|y triefnass, triefend nass

wjelb ~a m Gewölbe

wjelbik ~a m Speisekammer

wjelbłud ~a m (  kamel) cool. Kamel

wjelbłudow|y (  kamelowy) Kamel-

wjelbojt|y gewölbeartig

wjelb|ować ~uju, ~uješ ip wölben

wjelbowanj|e ~a n Wölbung

wjelbowan|y gewölbt

wjelbow|y 1. Gewölbe-; 2. Speisekammer-

wjelčak ~a m cool. Deutscher Schäferhund, Wolfshund (psyča rasa)

wjelč|i Wolfs-; ~a wudrjeńca Wolfsschlucht; ~e stadło Wolfsrudel

wjelčic|a ~y f cool. Wölfin

wjelč|o ~eća n cool. junger Wolf

wjele indekl. viel; jara ~ sehr viel

wjelebańkowc ~a m biol. Vielzeller

wjelebarbn|y vielfarbig

wjelebóčn|y vielseitig

wjelebójstw|o ~a n Vielgötterei

wjele česćen|y viel geehrt

Wjelećan ~a m Wilthener

Wjelećank|a ~i f Wilthenerin

Wjelećansk|i Wilthener ...

Wjelećin ~a m Wilthen (město w Hornjej Łužicy)

wjelednjowsk|i vieltägig

wjeledźěln|y vielteilig

wjelehódn|y hochwertig; ale wjele hódny viel wert

wjelekolesat|y vielräd(e)rig

wjelekróć indekl. || wjele króć indekl. vielmals

wjelekróćn|y vielmalig

wjelelětn|y langjährig

wjele lubjac|y (  lubjaty / mnoho lubjacy) vielversprechend, aussichtsreich

wjele lubowan|y viel geliebt

wjeleměsačn|y 1. vielmonatig; 2. vielmonatlich

wjelenazhonit|y vielerfahren

wjelenohat|y 1. vielbeinig; 2. vielfüßig

wjelepłoninowc ~a m (  polyeder) geom. Vielflächner

wjeleporat|y vielporig

wjele prajac|y || wjeleprajn|y vielsagend

wjelerěčnosć ~e f Vielsprachigkeit

wjelerěčn|y vielsprachig

wjeleróžk ~a m (  polygon) geom. Vieleck

wjeleróžkat|y vieleckig

wjeleróžkow|y Vieleck-

wjelesćěnat|y vielwandig

wjelesławn|y sehr berühmt

wjelestronsk|i (  mnohostronski) vielseitig

wjelestronskosć ~e f (  mnohostronskosć) Vielseitigkeit

wjeletwórbn|y vielgestaltig

wjele wažen|y viel geehrt

wjelewědn|y vielwissend

wjelewěžat|y vieltürmig

wjelewitaminow|y vitaminreich

wjelewobsažn|y 1. inhaltsreich; 2. viel umfassend

wjelewoznamowosć ~e f Vieldeutigkeit

wjelewoznamow|y vieldeutig

wjelezamóžn|y viel vermögend

wjelezłotowk|a ~i f bot. Tausendgüldenkraut

wjeleznamjenit|y viel bedeutend

wjelezubat|y vielzahnig

wjelezwjazkat|y || wjelezwjazkow|y vielbändig

wjelež indekl. (  kelkož) wys. soviel, soweit

wjeležónstw|o ~a n Vielweiberei

wjeležračk ~a m Vielfraß

wjelhorinsk|i Hochgebirgs-

wjelhorin|y ~ow plt. Hochgebirge

wjelk ~a m cool. Wolf

wjelkoraz ~a m myt. Werwolf

Wjelkow ~a m Welka

Wjelkowčan ~a m 1. Welkaer; 2. Wölkauer

Wjelkowčank|a ~i f 1. Welkaerin; 2. Wölkauerin

Wjelkowsk|i 1. Welkaer ...; 2. Wölkauer ...

wjelkow|y ... des Wolf(e)s

Wjelkow|y ~ow plt. Wölkau

wjelorak|i 1. vielerlei; 2. (  mnohotny / wšelakory) wys. vielfältig

wjelorakosć ~e f (  mnohotnosć / wšelakorosć) wys. Vielfalt

wjelor|y 1. vielfach; 2. (  wjeloraki) vielerlei

wjelryb|a ~y f cool. Wal

wjelrybar ~ja m Walfänger

wjelrybarsk|i Walfang-

wjelrybarstw|o ~a n Walfang

wjelrybjac|y Wal-; ~y tuk Walfett

Spěšnosć pytanja: 0,098 sek.
Pokiwy za wužiwarja
Stajnje jenož jedne serbske słowo zapodać …
  • substantiwy w nominatiwje singulara (jabłuko, nic jabłukami)
  • werby w infinitiwje (pytać, nic pytała)
  • adjektiwy w muskej formje (chudy, nic chuda)
Pytanje je „mjechke“, to rěka …
  • wěste bliske warianty pisanja so akceptuja (č = ć, ł = w etc.)
  • přikład: wós namaka hłós, łós, włós a wóz
  • diakritiske znamješka pak dyrbja so zapodać (c njeje č/ć etc.)
  • přikład: serscowc njenamaka seršćowc
Dosaha zapodaće prěnich pismikow słowa.
Zakład tutoho serwisa je Prawopisny słownik hornjoserbskeje rěče (5. nakład z lěta 2005), kiž je wušoł w Ludowym nakładnistwje Domowina.

Techniska realizacija: jan (et) budar (dypk) de